Algemene voorwaarden

LAGOSSE CHOCOLADE ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna te noemen: “algemene leveringsvoorwaarden” zijn van toepassing op en/ of maken integraal onderdeel uit van alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Lagosse Chocolade Beheer B.V. en/of haar dochtermaatschappijen (waaronder begrepen doch niet beperkt tot Lagosse Chocolade B.V.), hierna separaat of gezamenlijk te noemen: “Lagosse”, goederen en/of diensten levert aan koper/opdrachtgever, hierna te noemen “Opdrachtgever”.

1.2 Afwijkingen op de algemene leveringsvoorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Lagosse alleen dan, indien zij deze afwijkingen of veranderingen schriftelijk heeft bevestigd.

1.3 Indien enige bepaling van de algemene leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Lagosse en Opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

1.4 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. Een eventuele (eerdere) verwijzing door Opdrachtgever naar eigen of andere algemene leveringsvoorwaarden wordt door Lagosse uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard.

1.5 Lagosse behoudt het recht de algemene leveringsvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Lagosse Opdrachtgever van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds uitgebrachte offertes de algemene leveringsvoorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de offertes zijn uitgebracht.

1.6 Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Lagosse gesloten overeenkomst.

1.7 De titels boven de artikelen dienen uitsluitend ter identificatie en zullen bij de interpretatie van de Algemene leveringsvoorwaarden buiten beschouwing blijven.

1.8 De algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld in een Nederlandse, Engelse, Franse, Duitse en Spaanse tekst. In geval van interpretatieverschillen tussen deze teksten, is de Nederlandse tekst bindend.

 1. Overeenkomst
  2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Lagosse – waaronder begrepen doch niet beperkt tot afbeeldingen, modellen, tekeningen, specificaties, schema’s, prijslijsten en overige documentatie worden verstaan – zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Mocht enige andere uiting van Lagosse evenwel als aanbieding of offerte worden aangemerkt of kunnen worden beschouwd, dan wordt die geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Indien een aanbod of een offerte van Lagosse door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Lagosse het recht dit aanbod onverwijld, maar in ieder geval binnen drie werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen.

2.4 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding of offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, nadat Lagosse aan Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met deze voorbehouden of afwijkingen.

2.5 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Lagosse een opdracht schriftelijk heeft bevestigd en/of daadwerkelijk door Lagosse uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. Mondelinge toezegging door en afspraken met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen of ondergeschikten binden Lagosse alleen indien deze door Lagosse uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.6 Acceptatie van een aanbod of een offerte door Opdrachtgever houdt in, dat Opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijkheid en inhoud van de algemene leveringsvoorwaarden.

2.7 Alhoewel Lagosse de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen en offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Lagosse en Opdrachtgever kunnen (gaan) duiden, kan Opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Afbeeldingen, tekeningen, fotografieën, opgave van maten, specificaties en verdere omschrijvingen door Lagosse in catalogi, circulaires of anderszins aangeboden producten zijn niet bindend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van het assortiment dat Lagosse aan te bieden heeft, tenzij door Lagosse schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld en onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om in te staan voor de juistheid en volledigheid van door hem opgegeven maten en gegevens. In geen geval is Lagosse tot enige (na)levering verplicht.

 1. Prijzen en betalingen
  3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de in onder meer catalogi, prijslijsten en advertenties vermelde prijzen van Lagosse Ex Works (EXW ICC Incoterms® 2010) en exclusief BTW en andere belastingen en rechten die voor de levering of prestatie worden geheven of ingevoerd. Deze belastingen of rechten worden wel aan Opdrachtgever doorgerekend. Genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde prestatie leveringsomvang en periode. Meer of bijzondere prestaties worden afzonderlijk berekend.

3.2 Lagosse heeft het recht alle prijsverhogende factoren, waaronder mede worden verstaan, verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabriek)prijzen van toeleveranciers (van grondstoffen), alsmede een wijziging in valutaverhoudingen – die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst binnen drie maanden aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Verhoging van de tussen Lagosse en Opdrachtgever overeengekomen prijs met meer dan 10% geeft Opdrachtgever in dat geval het recht om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Lagosse is nimmer gehouden tot het doen van een eventuele schadevergoeding.

3.3 Indien acceptatie van de offerte door Opdrachtgever plaatsvindt na de in de aanbieding weergegeven acceptatieperiode en Lagosse de acceptatie uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd op grond waarvan Lagosse alsnog uitvoering zal geven aan de opdracht, is Lagosse gerechtigd de daarmee samenhangende extra productiekosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen door Opdrachtgever te geschieden in euro’s, binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.5 De van, door of namens Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde wettelijke (handels)rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.6 Bij betaling via een bank geldt als datum van betaling de datum waarop de creditering van Lagosse door de bank plaatsvindt, bij betaling per cheque geldt als datum van betaling de datum waarop de cheque door Lagosse verzilverd is.

3.7 Alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins voorvloeiende uit late betaling of niet-betaling zijn voor rekening voor Opdrachtgever.

3.8 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is Opdrachtgever van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is aan Lagosse vanaf de vervaldatum van de factuur, de wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarop een gedeelte van een maand voor gehele maand wordt gerekend. Daarnaast is Lagosse gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle met de incassering genoemde kosten, waaronder de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zij door Opdrachtgever aan Lagosse verschuldigd, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 500,—.

3.9 Opdrachtgever kan zijn betalingsverplichtingen niet weigeren na te komen op grond van het feit dat Lagosse haar garantieverplichtingen niet, nog niet of niet geheel is nagekomen.

3.10 Indien Lagosse op Opdrachtgever een vordering bezit, is Lagosse gerechtigd alle dienstverlening en verdere prestaties ten behoeve van Opdrachtgever op te schorten totdat volledige betaling van Opdrachtgever wordt ontvangen.

3.11 Klachten naar aanleiding van de hoogte of de wijze van totstandkoming van de facturen van Lagosse dienen door Opdrachtgever onmiddellijk, doch binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk ter kennis van Lagosse te worden gebracht, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

 1. Eigendomsvoorbehoud
  4.1 Lagosse behoudt zich het eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Lagosse uit hoofde van de krachtens de overeenkomst geleverde goederen en diensten met inbegrip van boeten, renten en kosten, alsmede op grond van artikel 3 verschuldigde bedragen. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle door Lagosse aan Opdrachtgever geleverde zaken, inclusief reeds betaalde zaken.

4.2 Rechten worden aan Opdrachtgever slechts verleend, of in het voorkomende geval overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

4.3 Een buitengewone beschikking over de goederen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot verpanding en zekerheidsstelling kan alleen met toestemming van Lagosse geschieden. Opdrachtgever is verplicht Lagosse onverwijld te berichten, indien (derden)beslag is gelegd op onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

4.4 Bij gebreke aan betaling binnen de vervaldag, indien Opdrachtgever vermoedelijk niet in staat is of bereid is aan haar betalingsverplichting(en) te voldoen en in het geval van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever is Lagosse gerechtigd de goederen zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent Opdrachtgever Lagosse bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet het recht van Lagosse op schadevergoeding. Teruggenomen goederen crediteert Lagosse tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde. Lagosse is nimmer gehouden tot het doen van een eventuele schadevergoeding.

4.5 Alle door Lagosse gemaakte kosten en geleden schade, gedurende de periode dat de eigendom van de door Lagosse verkochte goederen nog niet is overgegaan, komen ten laste van Opdrachtgever.

 1. Leveringen
  5.1 Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, geschiedt de levering Ex Works (EXW ICC Incoterms® 2010).

5.2 Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, geldt het magazijn van Lagosse als plaats van (af)levering.

5.3 Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, rust op Opdrachtgever de verplichting op eerste verzoek van Lagosse nauwkeurig aan te geven wanneer de door Lagosse te leveren zaken dienen te worden afgeleverd. Opdrachtgever is verplicht alle door Lagosse met het oog op verzending van de zaken gewenste informatie te verstrekken.

5.4 Indien is overeengekomen dat de zaken door Lagosse in bewaring zullen worden genomen, geschiedt opslag voor risico en rekening van Opdrachtgever. In dit geval geldt het magazijn van Lagosse als plaats van aflevering en de toezending van de factuur als kennisgeving van opslag.

5.5 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens (waaronder doch niet beperkt tot digitale bestanden) niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Lagosse staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet (door bijvoorbeeld kwalitatief inferieure bestanden/gegevens aan te leveren), heeft Lagosse het recht tot opschorting van uitvoering van de overeenkomst en heeft Lagosse het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 1. Leveringstermijnen
  6.1 Alle door Lagosse genoemde leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en zijn derhalve niet fataal. De enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn brengt Lagosse niet in verzuim.

6.2 Lagosse stelt naar beste weten de leveringstermijnen vast op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Lagosse bekend waren en zal de leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht nemen. Lagosse is nimmer gebonden aan leveringstermijnen die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

6.3 Indien overschrijding van enige (levering)termijn dreigt, zal Lagosse geheel onverplicht Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien vertraging in de levering ontstaat, wordt de leveringstermijn met een zodanige periode verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

6.4 Bij overschrijding van de leveringstermijn, dan wel enige andere omstandigheid, heeft Opdrachtgever niet het recht om afname te weigeren noch aanspraak en/of recht op enige schadeschadevergoeding ter zake tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Lagosse.

6.5 Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn heeft Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is overschreden dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat.

6.6 Lagosse heeft het recht, de goederen in gedeeltes af te leveren. Indien een levering slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal het restant voor nalevering worden genoteerd. Opdrachtgever ontvangt hierover mondeling dan wel schriftelijk bericht. De in artikel 3 van de algemene leveringsvoorwaarden omschreven betalingsvoorwaarden zijn tevens van kracht voor elke deellevering.

6.7 Voor zover levering op afroep is overeengekomen kan Lagosse, bij niet of niet tijdig afroepen, naar eigen goedvinden aan Opdrachtgever factureren en de goederen opslaan. Daarvoor zal, indien gedurende twee maanden géén afroep is gevolgd een opslag van 5% (zegge: vijf procent) per maand van de waarde van de op dat moment op voorraad gehouden goederen die reeds afgeroepen hadden dienen te worden, in rekening worden gebracht.

6.8 Een Opdrachtgever, die een van zijn werknemers of een derde mondeling of schriftelijk opdracht pleegt te geven om goederen voor zijn rekening bij Lagosse te kopen en af te halen, dient Lagosse schriftelijk mee te delen indien die opdracht een einde heeft genomen. Indien dat niet geschiedt, is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die Lagosse lijdt ten gevolge van het meegeven van goederen aan een derde die niet (meer) namens Opdrachtgever gerechtigd was tot het kopen en in ontvangst nemen van de goederen.

 1. Risico
  7.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gaat het risico van verlies, beschadiging of anderszins van door Lagosse geleverde goederen over op Opdrachtgever op het moment dat Lagosse de goederen ter beschikking stelt op de overeengekomen plaats van levering, te weten op het in artikel 5.2 van de algemene leveringsvoorwaarden opgenomen punt, althans het anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen punt.

7.2 Tenzij anders overeengekomen is het transport van de door Lagosse te leveren goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen zijn de te vervoeren zaken niet verzekerd, tenzij Opdrachtgever dit nadrukkelijk verlangt, in welk geval de kosten voor zijn rekening komen. Indien Lagosse in opdracht van (en voor rekening en risico van) Opdrachtgever het transport regelt, brengt zij een toeslag bij Opdrachtgever in rekening van 15 % (zegge:vijftien procent) van de prijs.

 1. Inspectie en reclame
  8.1 Opdrachtgever is verplicht de door Lagosse geleverde goederen onmiddellijk bij ontvangst, in de mate waarin dit in redelijkheid van hem kan worden verlangd, te (doen) inspecteren.

8.2 Klachten omtrent ontbrekend of niet bestelde goederen respectievelijk die bij een inspectie worden geconstateerd, dan wel redelijkerwijze hadden kunnen worden geïnspecteerd, dienen daarop direct, doch in ieder geval binnen één (1) werkdag na aflevering door Lagosse, schriftelijk door Opdrachtgever bij Lagosse te worden gemeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

8.3 Gebreken ter zake van gebreken aan de door Lagosse geleverde goederen die niet kunnen of konden worden geconstateerd binnen de in het vorige lid van dit artikel genoemde termijn, dienen binnen zeven (7) dagen nadat ze bekend zijn geworden aan Opdrachtgever, althans redelijkerwijs bekend hadden moeten worden, schriftelijk gemeld te worden aan Lagosse, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

8.4 Opdrachtgever dient Lagosse binnen de periode als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel de paklijst terug te zenden onder opgave van manco of surplus.

8.5 Bij constatering van een gebrek zoals bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel is Opdrachtgever verplicht het eventuele gebruik van de goederen te staken, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de goederen zorg te dragen en de nodige maatregelen te nemen om zijn schade zoveel mogelijk te beperken. Opdrachtgever zal daarbij de aanwijzingen van Lagosse stipt opvolgen en Lagosse alle medewerking verlenen voor onderzoek naar en van het geconstateerde gebrek en daarmee samenhangende omstandigheden, zoals de behandeling en het gebruik van de goederen. In het geval van klachten over de kwaliteit van de geleverde goederen dienen deze ter inspectie van Lagosse bewaard te blijven en niet, dan na schriftelijke toestemming van Lagosse, aan Lagosse te worden gezonden.

8.6 Bij gebreke van stipte inachtneming door Opdrachtgever van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van Opdrachtgever terzake. Indien Opdrachtgever nalaat klachten binnen de hierboven gestelde termijnen bij Lagosse in te dienen, wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en kan Opdrachtgever zich nimmer beroepen op het feit dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden.

8.7 In de handel gebruikelijke of technisch niet te voorkomen geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, geur, smaak, afmeting, gewicht en uiterlijk vormen geen grondslag voor klachten.

8.8 Tenzij anders overeengekomen zijn retourzendingen buiten de reclameperiode als hiervoor in lid 1 van dit artikel bedoeld – zonder voorafgaande toestemming van Lagosse – niet toegestaan. In het geval een dergelijke retourzending door Lagosse wordt toegestaan zal deze in beginsel door haar kosteloos worden opgehaald vanaf de plaats waard goederen zijn afgeleverd.

8.9 1.Lagosse kan het recht op retour van producten uitsluiten.

2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 a. die door de Lagosse tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever;
 b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 1. Garanties
  9.1 Indien een geleverde zaak niet aan de overeenkomst of aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voldoet, zal Lagosse, naar eigen keuze, de zaak vervangen, of de zaak naar beste vermogen herstellen, indien deze fouten binnen de in artikel 8.2 genoemde periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Lagosse zijn ingediend. Alle vervangen goederen worden eigendom van Lagosse.

9.2 De garantieverplichting vervalt indien fouten in de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van foutieve opslag door Opdrachtgever, danwel transport door Opdrachtgever in een ondeugdelijke verpakking, onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, het ontbreken van serienummers of indien Opdrachtgever zonder toestemming van Lagosse wijzigingen in de zaken, of in de onderdelen die door Lagosse in het kader van onderhoud of garantie zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. De alsdan door Lagosse gemaakte kosten, waaronder onderzoeks- (met een minimum van één uur) en transportkosten zullen in de hierboven gevallen tegen de alsdan bij Lagosse geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9.3 Overigens vervalt de aanspraak op garantie gedurende de periode dat Opdrachtgever niet geheel danwel niet tijdig aan enige verplichting van de overeenkomst heeft voldaan.

9.4 Werkzaamheden en kosten, waaronder kosten van herstel/vervanging buiten het kader van deze garantie zullen door Lagosse aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen de alsdan geldende tarieven.

9.5 Opdrachtgever is verplicht de voor herstel/vervanging krachtens de garantie in aanmerking komende zaken in een deugdelijke verpakking vergezeld van een schriftelijke en duidelijke klachtomschrijving en een kopie van de factuur, naar het door Lagosse opgegeven adres te sturen, tenzij anders is bepaald. Risico’s van transport van de zaken, zowel naar Lagosse als retour, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

9.6 Behoudens de in dit artikel omschreven garantie wordt door Lagosse geen enkele garantie, direct danwel indirect op de geleverde zaken verleend.

 1. Goederen van toeleverancier
  10.1 Indien en voor zover Lagosse goederen van derden aan Opdrachtgever levert, zullen mits zulks door Lagosse aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die goederen de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden.

10.2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en Lagosse om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

10.3 In het geval als bedoeld in lid 1 van dit artikel, verleent Lagosse voor de door haar geleverde goederen dezelfde garantie, als door de leveranciers van Lagosse wordt verleend. De garantie geldt uitsluitend gedurende de door haar leveranciers gestelde garantietermijnen. De garantie op de goederen vervalt, ongeacht de garantietermijn, vanaf het moment dat de goederen in andere producten zijn verwerkt of gebruikt. Ten aanzien van goederen geleverd onder het eigen merk van Lagosse is de duur van de garantie gelijk aan die van de in artikel 8 en 9 opgenomen klacht- en garantietermijnen.

10.4 De in lid 3 van dit artikel genoemde garantie houdt in dat Lagosse de goederen opnieuw zal leveren. Deze garantie verplicht Lagosse niet tot creditering van factuurbedragen.

10.5 De in lid 3 van dit artikel genoemde garantie geldt slechts indien Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Lagosse heeft voldaan.

 1. Overdracht van rechten en verplichtingen
  11.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lagosse.

11.2 Lagosse is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.

 1. Aansprakelijkheid
  12.1 Lagosse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens opzet of grove schuld van Lagosse werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen.

12.2 Indien en voor zover er enige aansprakelijkheid op Lagosse rust, uit welke hoofde dan ook, is iedere aansprakelijkheid van Lagosse beperkt tot maximaal het door Opdrachtgever aan Lagosse betaalde factuurbedrag (exclusief BTW) van de geleverde goederen/diensten, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

12.3 Indien en voor zover er enige aansprakelijkheid op Lagosse rust, uit welke hoofde dan ook, is iedere aansprakelijkheid van Lagosse van bij Lagosse werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen, te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, verminderd met het eigen risico onder die verzekering.

12.4 Het bepaalde in sub 12.1 t/m 12.3 geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van Lagosse ingevolge de wet of overeenkomst, waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden, niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van sub 12.1 t/m 12.3 zou volgen.

12.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Lagosse aansprakelijk is.

 1. Intellectuele eigendom
  13.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst door Lagosse vervaardigde en/of ter beschikking gestelde goederen en materialen, waaronder (doch niet beperkt tot) analyses, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, tekeningen, schema’s, materiaallijsten, documentatie en overige materialen berusten uitsluitend bij Lagosse of diens toeleverancier. Uitsluitend Lagosse heeft het recht deze zaken, materialen, teksten en dergelijke als voornoemd te deponeren. De aan Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen, tekeningen, schema’s materiaallijsten, documentatie en overige materialen en zaken e.d. als voornoemd mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lagosse, geheel noch gedeeltelijk door Opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt dan wel aan derden worden afgegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook. Lagosse is bevoegd aan het geven van haar toestemming nader door haar te bepalen voorwaarden te verbinden, waaronder doch niet gelimiteerd tot het betalen van een vergoeding aan Lagosse.

13.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden is Lagosse jegens Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schending van rechtsvoorschriften, inbreuk op rechten dan wel op rechtens beschermende belangen van derden, indien deze voorschriften, rechten of belangen in Nederland algemeen bekend zijn, of wanneer de Opdrachtgever Lagosse uitdrukkelijk op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten heeft gewezen. Wordt Lagosse zelf of ter zake van een schending op inbreuk, als hier bedoeld, door derden aangesproken, dan is de Opdrachtgever op overeenkomstige wijze gehouden Lagosse te vrijwaren en schadeloos te stellen.

Artikel 14: Auteursrechten
14.1.De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derde krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken. 2.Indien ten aanzien van de juistheid van de door derde gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in recht onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.3.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuurzijn vermeld. 4.De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren opgeleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd. 5.De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken inde zin van lid 4 van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

 1. Overmacht
  15.1 Indien Lagosse door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is Lagosse nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

15.2 Lagosse is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, noch tot schadevergoeding, indien zij daartoe verhinderd is als gevolgd van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht van Lagosse wordt mede verstaan: elke van de wil van Lagosse onafhankelijke omstandigheden en ander gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Lagosse liggen, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover niet reeds daaronder begrepen, tekortkomingen van toeleveranciers van Lagosse, ziekte, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, (werk)staking, personeelsgebrek, stakingen, transportbelemmeringen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, niet tijdig aanleveren van materialen en producten door de importeur/ fabriek/ leverancier, belemmerende overheidsmaatregelen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, zowel in binnen- als buitenland. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken, importeurs of andere handelaren van wie Lagosse haar goederen betrekt of pleegt te betrekken, mochten voordoen.

 1. Beëindiging
  16.1 Lagosse kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat:

Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
Haar al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend of beslag wordt gelegd op haar vermogensbestanddelen;
Opdrachtgever’s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd;
Opdrachtgever na schriftelijke aanmaning niet voldoet aan enige betalingsverplichting;
Indien de kredietrisico’s voortvloeiende uit de overeenkomst naar het oordeel van Lagosse niet of voldoende kunnen worden gedekt bij een door Lagosse te bepalen instelling die zich met de verzekering van dergelijke risico’s bezighoudt. Lagosse zal wegens ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
16.2 Vóór beëindiging van de overeenkomst (op welke wijze dan ook) gefactureerde bedragen betrekking hebbend op reeds ter uitvoering van de overeenkomst geleverde goederen en verrichte diensten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

16.3 Indien een dergelijk geval zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel zich voordoet, is Lagosse gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, terug te nemen alsmede is Lagosse gerechtigd het door haar verschuldigde in éénmaal op te eisen, onverminderd de overige aan Lagosse toekomende rechten zoals het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, waaronder begrepen ook de kosten van terugname van de goederen door Lagosse.

 1. Export
  17.1 Indien de goederen van Lagosse voor en/of door Opdrachtgever worden geëxporteerd, zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. Opdrachtgever zal Lagosse vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Opdrachtgever toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.
 2. Toepasselijk recht en geschillenregeling
  18.1 Alle uit door Lagosse gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Lagosse en Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

18.2 Op alle overeenkomsten tussen Lagosse en Opdrachtgever waarop de algemene leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede degene die betrokken zijn bij deze overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (C.I.S.G.) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

MVO-beleidsverklaring

Privacy verklaring

Lagosse Chocolade BV. stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen aan Lagosse Chocolade BV.. Tijdens uw interactie met Lagosse Chocolade BV. kunt u persoonlijke informatie met ons delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw naam, e-mailadres, thuisadres en telefoonnummer). Dit zijn uw “persoonsgegevens”.

In deze verklaring (“Privacyverklaring”) wordt het volgende uiteengezet:

 1. Reikwijdte en aanvaarding
 2. Door Lagosse Chocolade BV. verzamelde persoonsgegevens
 3. Waarom Lagosse Chocolade BV. persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt
 4. Delen van persoonsgegevens door Lagosse Chocolade BV.
 5. Uw rechten
 6. Veiligheid en bewaren van gegevens
 7. Hoe contact opnemen

1 Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden.

Door gebruik te maken van de Lagosse Chocolade BV. site (zie definitie hieronder) of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijk die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de Lagosse Chocolade BV. site (zie definitie hieronder) en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

Lagosse Chocolade BV. behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

2 Door Lagosse Chocolade BV. verzamelde persoonsgegevens

Lagosse Chocolade BV. kan persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder:

 • Online en elektronische interacties met ons, onder andere via de website van Lagosse Chocolade BV., mobiele applicaties, sms-programma’s of “branded” pagina’s of applicaties van Lagosse Chocolade BV. op sociale netwerken van derden (zoals Facebook);
 • Offline interacties met ons, onder andere via direct-marketingacties, gedrukte registratiekaarten, deelname aan wedstrijden en contacten via de Lagosse Chocolade BV. klantendienst; en
 • Uw interactie met online gerichte inhoud (zoals advertenties) die door Lagosse Chocolade BV., of door dienstverleners namens Lagosse Chocolade BV., wordt aangeboden via applicaties of websites van derden.

2.1 Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

 • Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die Lagosse Chocolade BV. nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, thuis- of e-mailadres, en telefoonnummer);
 • Demografische informatie, waaronder uw geboortedatum, leeftijd, geslacht, locatie (postcode, gemeente/stad, provincie en geolocatie), favoriete producten, hobby’s, interesses, en informatie over uw gezin of levensstijl;
 • Betaalinformatie, onder andere om aankopen te doen (zoals kredietkaartnummer, vervaldatum, factuuradres);
 • Inloggegevens, met inbegrip van informatie die vereist is om een gebruikersaccount te creëren bij Lagosse Chocolade BV. (zoals login-ID/e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en veiligheidsvraag en -antwoord);
 • Consumentenfeedback, waaronder informatie die u deelt met Lagosse Chocolade BV. over uw ervaring met Lagosse Chocolade BV. producten en diensten (zoals uw opmerkingen en suggesties, getuigenissen en andere feedback in verband met Lagosse Chocolade BV. producten); en
 • Inhoud die door de consument is gegenereerd, waaronder inhoud (zoals foto’s, video’s en persoonlijke verhalen) die u creëert en vervolgens deelt met Lagosse Chocolade BV. (en mogelijk anderen) door deze te uploaden naar een Lagosse Chocolade BV. site.

2.2 Gegevens die we verzamelen wanneer u een Lagosse Chocolade BV. site gebruikt.

Lagosse Chocolade BV. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

2.3 Gegevens verzameld uit andere bronnen

We kunnen informatie over u verzamelen via andere legitieme bronnen om u onze producten en diensten aan te bieden. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn externe gegevensverzamelaars, promotionele partners van Lagosse Chocolade BV., openbare bronnen en sociale netwerken van derden. Dergelijke informatie kan het volgende omvatten:

 • persoonlijke contactinformatie; en
 • alle persoonsgegevens die deel uitmaken van uw profiel bij een sociaal netwerk van derden (bv. Facebook) en door dat sociale netwerk met ons mogen worden gedeeld (zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, gemeente/stad, profielfoto, gebruiksnaam en vriendenlijst). Meer informatie over de gegevens die we kunnen verzamelen vindt u op de website van het betreffende sociale netwerk.

We kunnen ook persoonsgegevens in ons bezit krijgen wanneer we andere bedrijven overnemen.

3 Waarom Lagosse Chocolade BV. persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt

Lagosse Chocolade BV. verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. Lagosse Chocolade BV. kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • Bestellingen: om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan. Merk op dat er veel webshops zijn die Lagosse Chocolade BV. producten verkopen maar die niet worden gecontroleerd of beheerd door Lagosse Chocolade BV.. We raden aan dat u hun beleidslijnen leest, inclusief deze over privacy, alvorens producten op die websites te kopen.
 • Onderhoud van uw account: om uw accounts bij Lagosse Chocolade BV. te creëren en te onderhouden, met inbegrip van het aanbieden van getrouwheids- of beloningsprogramma’s die verbonden zijn met uw account.
 • Consumentendienst: om u als consument beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback over onze producten. Onze consumentendienst kan worden aangeboden via verschillende communicatievormen, zoals e-mail, brief, telefoon en online chat.
 • Betrokkenheid van de consument: om u actiever te betrekken bij onze producten en diensten. Het kan daarbij gaan om het gebruik of de publicatie van inhoud die door de consument is gegenereerd.
 • Personalisering: Lagosse Chocolade BV. kan persoonsgegevens die via de ene bron zijn verzameld (bv. een website) combineren met gegevens die afkomstig zijn van een andere bron (bv. een offline event). Zo krijgt Lagosse Chocolade BV. een vollediger beeld van u als consument, waarmee Lagosse Chocolade BV. u dan weer beter en persoonlijker van dienst kan zijn, onder andere met betrekking tot het volgende:

Websites: om uw ervaring op onze website te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website;

Producten: om de producten van Lagosse Chocolade BV. te verbeteren, beter af te stemmen op uw behoeften en nieuwe productideeën te bedenken. Dit omvat het gebruik van demografische informatie, informatie over consumentenprofilering en consumentenfeedback; en

Reclame gebaseerd op interesses: om u advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses. Een van de manieren waarop Lagosse Chocolade BV. dit doet, is door de activiteiten of verzamelde informatie op de Lagosse Chocolade BV. site te koppelen aan gegevens die op websites van derden over u zijn verzameld. Dit soort reclame staat ook bekend als “gerichte reclame” of “online behavioural advertising”. Een dergelijke personalisering gebeurt doorgaans via cookies of gelijkaardige technologieën.

 • Reclameberichten: om reclameberichten te versturen als u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten (met inbegrip van informatie over Lagosse Chocolade BV., zijn producten en diensten, wedstrijden en promoties). Deze berichten kunnen worden verspreid op elektronische wijze (bv. sms, e-mail en online reclame) en via de post.

Als u zich opgeeft om sms-berichten te ontvangen, is het beleid van uw mobiele serviceprovider voor het ontvangen van sms-berichten van toepassing, waarvoor kosten kunnen worden aangerekend.

 • Sociale functies: om u een aantal sociale functies aan te bieden, waaronder:
 • Community-functies op een Lagosse Chocolade BV. site
  Wanneer u een Lagosse Chocolade BV. site met een community-functie bezoekt en recepten, foto’s, video’s, illustraties of andere inhoud deelt, kan Lagosse Chocolade BV. de persoonsgegevens die u op dergelijke websites deelt, gebruiken en weergeven.
 • Virale websitefuncties
  Lagosse Chocolade BV. kan uw persoonsgegevens gebruiken om u virale websitefuncties aan te bieden, zoals een “tell-a-friend”-programma, waarmee u bepaalde nieuwsberichten, productinformatie, promoties en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden.
  Hiervoor moet gewoonlijk persoonlijke contactinformatie (zoals namen en e-mailadressen) worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht / de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers.
 • Sociale netwerken van derden
  Lagosse Chocolade BV. kan uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u socialenetwerk-functies van derden gebruikt, zoals “Facebook Connect” of “Facebook Like”. Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de Lagosse Chocolade BV. sites, onder andere met het oog op de organisatie van wedstrijden en om u de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden.
  Als u deze functies gebruikt, is het mogelijk dat Lagosse Chocolade BV. bepaalde persoonsgegevens over u kan verkrijgen via het sociale netwerk in kwestie. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die Lagosse Chocolade BV. over u kan verkrijgen, vindt u terug op de website van het betreffende sociale netwerk.
 • Andere specifieke doeleinden
  We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor andere specifieke bedrijfsdoeleinden, zoals de dagelijkse werking en veiligheid van de Lagosse Chocolade BV. sites, om demografische studies of audits uit te voeren en om met u contact op te nemen voor consumentenonderzoek.

4 Delen van persoonsgegevens door Lagosse Chocolade BV.

Lagosse Chocolade BV. deelt uw persoonsgegevens niet met derden die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven.
Lagosse Chocolade BV. kan uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

4.1 Verwante bedrijven

Lagosse Chocolade BV. kan uw persoonsgegevens voor legitieme bedrijfsdoeleinden (zoals bijvoorbeeld om bestellingen te verwerken, klachtenbehandeling, … ) meedelen aan zijn verwante bedrijven of dochterondernemingen.

4.2 Dienstverleners

Lagosse Chocolade BV. kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens Lagosse Chocolade BV., met inbegrip van het aanbieden van de Lagosse Chocolade BV. site en de diensten die voor u beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.

Lagosse Chocolade BV. eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin u de Lagosse Chocolade BV. site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

4.3 Partners en gemeenschappelijke promoties

Lagosse Chocolade BV. kan gemeenschappelijke of medegesponsorde programma’s of promoties uitvoeren met een ander bedrijf en, in het kader van uw betrokkenheid in de activiteit, uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.
Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld met een ander bedrijf als u zich hebt opgegeven om rechtstreeks van dat bedrijf informatie te ontvangen. Lagosse Chocolade BV. raadt u aan de privacyverklaring van dergelijke bedrijven te lezen alvorens uw persoonsgegevens te delen. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verzameld door of gedeeld met een ander bedrijf dan Lagosse Chocolade BV., kunt u er altijd voor kiezen om niet deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Als u zich opgeeft om berichten van een dergelijk bedrijf te ontvangen, denk er dan aan dat u altijd het recht hebt om zich uit te schrijven en u in dat geval rechtstreeks contact dient op te nemen met dat bedrijf.

4.4 Wettelijke vereisten en bedrijfsoverdracht

Lagosse Chocolade BV. kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of als Lagosse Chocolade BV. te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.
In geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of een volledige of gedeeltelijke overname van Lagosse Chocolade BV. door een ander bedrijf, zou de overnemer toegang krijgen tot de informatie die door die entiteit van Lagosse Chocolade BV. wordt bijgehouden. Die informatie kan persoonsgegevens bevatten.

5 Uw rechten

5.1 Recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten

U hebt het recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten over Lagosse Chocolade BV. (“opt-out”) en kunt dat doen door:

 1. de instructies te volgen in het betreffende reclamebericht;
 2. als u een account hebt bij Lagosse Chocolade BV., beschikt u wellicht over de mogelijkheid om uw accountgegevens te bewerken en uw voorkeuren in verband met reclameberichten te wijzigen; of
 3. met ons contact op te nemen .

Merk op dat zelfs als u doorgeeft geen reclameberichten meer te willen ontvangen, u nog steeds administratieve berichten van Lagosse Chocolade BV. kunt ontvangen, zoals bestellingsbevestigingen en berichten over uw accountactiviteiten (zoals accountbevestigingen en wachtwoordwijzigingen).

5.2 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lagosse Chocolade BV. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lagosse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lagosse Chocolade BV. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6 Veiligheid en bewaren van gegevens

6.1 Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft Lagosse Chocolade BV. een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder:

 • Beveiligde bedrijfsomgeving: Lagosse Chocolade BV. slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, vertegenwoordigers en contractanten van Lagosse Chocolade BV. op “need-to-know”-basis. Lagosse Chocolade BV. volgt in dit verband ook de normen die in de sector algemeen zijn aanvaard.
 • Versleuteling van betaalgegevens: Lagosse Chocolade BV. maakt gebruik van versleuteling die standaard in de sector wordt toegepast om gevoelige financiële informatie te beschermen, zoals kredietkaartgegevens die over het internet worden verstuurd (bv. wanneer u betalingen doet in een webshop van Lagosse Chocolade BV.).
 • Voorafgaande authenticatie voor accounttoegang: Lagosse Chocolade BV. verifieert de identiteit van zijn geregistreerde consumenten (login-ID en wachtwoord) alvorens ze toegang krijgen tot of wijzigingen kunnen aanbrengen in hun account. De bedoeling hiervan is toegang door onbevoegden te voorkomen.

Indien u ervoor kiest content van onze website te delen via social media dan zijn uw persoonsgegevens mogelijk zichtbaar voor bezoekers van uw persoonlijke pagina van het betreffende social medium. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van uw persoonsgegevens via desbetreffende social media.

6.2 Bewaring

Lagosse Chocolade BV. zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met Lagosse Chocolade BV. gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoons-gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

7 Contact opnemen

Lagosse Chocolade BV. treedt op als “verantwoordelijke voor de verwerking” voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacyverklaring.. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop Lagosse Chocolade BV. persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons contact op via:

Contactgegevens:

Lagosse Chocolade BV
Einsteinstraat 18
1704 RT Heerhugowaard
+31(0)725 745 584
https://www.lagosse.nl

Rudy Haringhuizen is de Functionaris Gegevensbescherming van Lagosse Chocolade BV.
Hij is te bereiken via info@lagosse.nl 

Napolitains

Dit traditionele chocolaatje voor bij de koffie maakt ons assortiment ‘Out of home’- producten compleet.